Cultuureducatie

Schoolvisie en cultuureducatie

Sinds april 2016 mag Wereldwijs zich een cultuurprofielschool noemen!

Lees het interview  op de website van het LKCA.

Onder cultuureducatie wordt het volgende verstaan:

Alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Cultuureducatie is leren over, door en met cultuur, het laat kinderen kennismaken met cultuuruitingen en verdiept het inzicht daarin.

Onze visie op cultuureducatie

Een kernwoord van ons schoolbestuur is onderzoeken. Wereldwijs is een school, die kunstzinnige vakken aanbiedt en situaties creëert, waarbij kinderen o.a. de kunst (theater, dans, beeldend en muziek) ‘onderzoeken’. Zij leren hierop en op hun eigen werk te reflecteren. Andere belangrijke onderdelen zijn het ervaren, keuzes leren maken en samenwerken. Op deze manier kunnen kinderen zich ontwikkelen tot competente, autonome en sociaal vaardige burgers met een cultureel bewustzijn. Met als doel dat ze volwaardig en met een ‘open’ houding kunnen deelnemen aan de pluriforme samenleving. Ze leren om te kijken en luisteren naar nieuwe dingen en hun mening te onderbouwen met behulp van de informatie die ze hebben verkregen. Dit wordt ook wel cultureel bewustzijn genoemd.

Kunst is bij uitstek een middel om over het leven te praten, maar kunst kan ook helpen je expressief te uiten n.a.v. ervaringen in het leven.

Cultuureducatie valt binnen ons streven om onze leerlingen zo betekenisvol les te geven. Het betekenisvolle aanbod wordt gecreëerd door sociaal-culturele activiteiten bij onze jongste kinderen (t/m groep 4) door middel van het ontwikkelingsgericht werken te creëren in de groep rondom een thema waarbij alle kernactiviteiten aan bod komen. Er is bijvoorbeeld een bakkerij, restaurant of sportschool als themahoek ingericht.

In de groepen van groep 5-8 wordt er gewerkt met de methodiek van IPC. Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren.  Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf.

Muziek en beeldende vorming zijn bij ons op school de meest gegeven expressievakken. Omdat talentontwikkeling hoog in het vaandel staat, bieden we de kinderen naast muziek en beeldende vorming ook dans, theater en letteren tijdens de brede school en tijdens school in projectvorm aan.

In het kader van ouderbetrokkenheid vinden we het belangrijk dat ouders komen kijken naar tentoonstellingen en presentaties van de leerlingen.

Bij zowel OGO als IPC staat het onderzoeken, uitvoeren (ook presenteren)en evalueren centraal. Precies dezelfde begrippen die ten grondslag liggen bij de leerlijnen van de SLO op het gebied van de creatieve vakken!

Gezien de beschikbaarheid van lestijd, energie en middelen en rekening houdend met het plaatselijke aanbod stellen we prioriteiten. Dat betekent dat wij ervoor kozen de nadruk te leggen op de Muzikale Vorming, waaronder de deelname aan het leerorkest voortraject in de groepen   1-4 en het Leerorkest  in de groepen 5-8. Sinds 2014-15 is er ook een vakdocent Beeldende Vorming op school en is dit onze tweede leerlijn.

Culturele educatie (CE)wordt gefinancierd uit extra subsidies, schoolmiddelen, de “prestatiebox” Cultuur van de Rijksoverheid, de CE middelen van de gemeente Amsterdam en een jaarlijkse bijdrage van de Ouderraad. Wereldwijs  heeft een activiteiten en beleidscoördinator voor de Culturele Educatie.

Daar waar mogelijk werken we samen met externe culturele organisaties en deskundigen (kunstenaars, musici, dansers)  voor de lessen in school.  De culturele educatie in naschoolse activiteiten laten we zoveel mogelijk aansluiten op de onderschoolse CE.  Vanaf het schooljaar ‘12-’13 zijn binnen de schooltijden 10 uur per klas gereserveerd voor culturele educatie die voortkomt uit het aanbod van de Brede School via het topmodel: het TOPuur.

Elke discipline(vak) binnen de culturele educatie  kent voorstellingen, concerten, of museumbezoeken voor de kinderen buiten de schoolmuren. Ze worden vermeld onder het betreffende kopje.

Het programma wordt samengesteld door onze kunst en cultuurcoördinator in overleg met externe instanties en musea, leerkrachten, ouders en directie. Wij streven naar een evenwichtig aanbod door de jaren heen en proberen de kinderen met een aantal disciplines in contact te brengen: literatuur, beeldende vorming, toneel en muziek.

De kinderen krijgen niet alleen les van onze eigen leerkrachten, maar wij huren ook vakdocenten in.