Cultuureducatie

Sinds april 2016 mag Wereldwijs zich een cultuurprofielschool noemen!

lees het artikel in de  nieuwsbrief VCPS-PO juli 2022 over cultuureducatie en formatieve evaluatie en hoe we dat doen op Wereldwijs.

Besteding geld van het Nationale Programma Onderwijs en Cultuureducatie

Er is veel geld vrij gemaakt voor het onderwijs.  Het nationaal Programma Onderwijs. Allereerst om “achterstanden” die zijn ontstaan door de Corona crisis in te gaan lopen. Er is daar een kritisch stuk over geschreven inde NRC ( leerachterstand-wat-hebben-we-juist-wel-geleerd/) maar een feit is dat we zien dat er heel veel kinderen wel iets minder gegroeid zijn dan andere jaren.  

Samen met het team hebben we besproken hoe wij het geld willen gaan inzetten. Dat moet aan de hand van een  aantal bewezen goed werkende interventies, de zogenaamde menukaart die het ministerie van Onderwijs heeft opgesteld.  

Het is een hele mooie menukaart waar wij ons heel goed in kunnen vinden en die heel goed aansluit bij het formatief werken wat wij al jaren doen.  

We zullen ons vooral gaan richten op   

  • Feedback geven ( dat leerlingen goed weten bij een lesdoel  waar ze staan, wat hun volgende stap is en hoe ze daar komen en hoe we, als leerkracht,  dat zo goed mogelijk kunnen zien/weten en daar op kunnen anticiperen)  
  • Metacognitie en zelfregulerend leren (doorgaan met de cognitieve functies, het inschalen, maken van groeiplannen en reflecteren)  
  • Individuele instructie/instructie in kleine groepen (dus veel differentiëren, pre- teaching en verlengde instructie, verbreding en verdieping aanbieden: de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte goed op het netvlies) 

 En dan is de vraag natuurlijk; HOE DAN? Met het grote lerarentekort??  

We hebben een duurzaam plan bedacht: we verbinden ons met een aantal vakdocenten die ieder een dag bij ons komen werken.  

Zij gaan met een halve groep werken en de leerkracht gaat dan met de andere halve groep werken. Dit gaat een aantal keren per week plaatsvinden.  

Zo krijgen de leerlingen veel individuele aandacht en daarnaast een rijk en breed cultureel aanbod. Een echte win-win situatie.  

Per blok (tussen twee vakanties) krijgen zij twee of drie culturele disciplines aangeboden. Per blok gaat dat aanbod ook wisselen. Dus je hebt bijvoorbeeld dans en beeldende vorming tot de herfst en tussen de herfst en kerst heb je bijvoorbeeld theater en nieuwe media.  

De MR heeft ingestemd met dit plan en er zijn een aantal vakdocenten vast in dienst aangenomen; vakdocenten dans, theater, nieuwe media, wetenschap en techniek en beeldende vorming. Voor muziek werken met samen met het leerorkest en Muziekcentrum ZuidOost. De vakdocenten monitoren samen met de leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van zes culturele competenties ( zie beneden) en werken ook in het digitale portfolio.

Vanaf 2023-2024 financieren we dit met de middelen vanuit de subsidie verbeteren van de basisvaardigheden die we voor twee jaar hebben gekregen.

Onze visie

Cultuur onderwijs gaat over vragen stellen. Over wie jij bent en wat jij wilt worden. Kunst en cultuur gaan over verbeelden, over verwonderen. Over gekke antwoord op mooie vragen. Over onderzoeken zonder het antwoord te hoeven weten. Over iets maken wat nog niet bestaat. Cultuuronderwijs gaat over het verschil ervaren tussen jou en de ander en een open blik creëren op jezelf en de wereld om je heen.

Wereldwijs is een school, die creatieve vakken aanbiedt en situaties creëert, waarbij kinderen o.a. de kunst  ‘onderzoeken’ en zich mogen verwonderen. Zij leren hierop en op hun eigen werk te reflecteren. Andere belangrijke onderdelen zijn het ervaren, keuzes leren maken en samenwerken. Op deze manier kunnen kinderen zich ontwikkelen tot competente, autonome en sociaal vaardige burgers met een cultureel bewustzijn. Met als doel dat ze volwaardig en met een ‘open’ houding kunnen deelnemen aan de  samenleving. Ze leren om te kijken en luisteren naar nieuwe dingen en hun mening te onderbouwen met behulp van de informatie die ze hebben verkregen. Dit wordt ook wel cultureel bewustzijn genoemd.

Cultuureducatie valt binnen ons streven om onze leerlingen zo betekenisvol les te geven. Het betekenisvolle aanbod wordt gecreëerd door sociaal-culturele activiteiten bij onze kinderen door middel van het ontwikkelingsgericht werken te creëren in de groep rondom een thema waarbij alle kernactiviteiten aan bod komen. Er is bijvoorbeeld een bakkerij, restaurant of sportschool als themahoek ingericht en in de bovenbouw wordt bijv.  een podcast gemaakt waar antwoorden op onderzoeksvragen worden behandeld of een maquette gebouwd van hun ideale dorp.

In de groepen van groep 5-8 wordt ontwikkelingsgericht gewerkt met de methodiek van IPC. Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren.  Het IPC is samengesteld om zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan zijzelf.

Muziek, beeldende vorming, dans en drama  zijn bij ons op school de meest gegeven expressievakken. Omdat brede ontwikkeling  hoog in het vaandel staat, vinden we het belangrijk dat al deze vakken gegeven worden. Vanaf 2021 hebben we hiervoor een aantal vakdocenten in dienst genomen zodat we het aanbod in samenhang kunnen aanbieden en de ontwikkeling van de culturele competenties van de leerlingen zeer serieus nemen.

In het kader van ouderbetrokkenheid vinden we het belangrijk dat ouders komen kijken naar tentoonstellingen en presentaties van de leerlingen.

Meer lezen over cultuuronderwijs? lees de folder Cultuuronderwijs maakt de school rijker LKCA OUDERS_FOLDER_DEF

Culturele competenties

In het digitaal portfolio van elke leerling worden zes culturele competenties gemonitord door de (vak)leerkracht en leerling.

Uitgangspunt= het procesgericht werken.

Daar staat niet het resultaat van een cultuur-educatieve activiteit centraal maar de culturele ontwikkeling van de leerling!

In plaats van de vraag: is je werk goed gelukt? Gaat het om hoe en in welke mate het kind zich op zijn eigen unieke manier ontwikkelt in de culturele competenties.

Dit zijn onderzoekend vermogen, reflecterend vermogen, creërend vermogen, samenwerken, zelfstandig werken en presenteren. Bij zowel OGO als IPC staat het onderzoeken, uitvoeren (ook presenteren) en evalueren centraal. Precies dezelfde begrippen die ten grondslag liggen bij de leerlijnen van de SLO (Stichting leerplan ontwikkeling) op het gebied van de creatieve vakken!

Cultuureducatie wordt gefinancierd uit extra subsidies, schoolmiddelen, de prestatiebox” Cultuur van de Rijksoverheid, de  middelen van de gemeente Amsterdam en een jaarlijkse bijdrage van de Ouderraad. Wereldwijs  heeft een stuurgroep voor de Culturele Educatie.

Daar waar mogelijk werken we samen met externe culturele organisaties en deskundigen (kunstenaars, musici, dansers)  voor de lessen in school.  De Culturele educatie in naschoolse activiteiten laten we zoveel mogelijk aansluiten op de Cultuureducatie die onder schooltijd plaatsvindt.

Elke discipline (vak) binnen de culturele educatie kent voorstellingen, workshops, concerten, of museumbezoeken voor de kinderen buiten de schoolmuren. Het programma wordt samengesteld door onze kunst- en cultuurcoördinator in overleg met externe instanties en musea, leerkrachten, ouders en directie. Wij streven naar een evenwichtig aanbod door de jaren heen en proberen de kinderen met een aantal disciplines in contact te brengen: literatuur, beeldende vorming, toneel en muziek.

De school heeft een lokaal voor beeldende vorming en techniek, waar zowel leerkrachten, kunstdocenten en de naschoolse activiteiten met kinderen gebruik van kunnen maken.  In de speelzalen wordt naast bewegingsonderwijs voor de jongste kinderen, ook dansles en theaterles gegeven.