Cultuureducatie

Sinds april 2016 mag Wereldwijs zich een cultuurprofielschool noemen!

Lees het interview  op de website van het LKCA.

Wereldwijs is een school, die kunstzinnige vakken aanbiedt en situaties creëert, waarbij kinderen o.a. de kunst  ‘onderzoeken’. Zij leren hierop en op hun eigen werk te reflecteren. Andere belangrijke onderdelen zijn het ervaren, keuzes leren maken en samenwerken. Op deze manier kunnen kinderen zich ontwikkelen tot competente, autonome en sociaal vaardige burgers met een cultureel bewustzijn. Met als doel dat ze volwaardig en met een ‘open’ houding kunnen deelnemen aan de  samenleving. Ze leren om te kijken en luisteren naar nieuwe dingen en hun mening te onderbouwen met behulp van de informatie die ze hebben verkregen. Dit wordt ook wel cultureel bewustzijn genoemd.

Kunst is bij uitstek een middel om over het leven te praten, maar kunst kan ook helpen je expressief te uiten n.a.v. ervaringen in het leven.

Cultuureducatie valt binnen ons streven om onze leerlingen zo betekenisvol les te geven. Het betekenisvolle aanbod wordt gecreëerd door sociaal-culturele activiteiten bij onze jongste kinderen (t/m groep 4) door middel van het ontwikkelingsgericht werken te creëren in de groep rondom een thema waarbij alle kernactiviteiten aan bod komen. Er is bijvoorbeeld een bakkerij, restaurant of sportschool als themahoek ingericht.

In de groepen van groep 5-8 wordt gewerkt met de methodiek van IPC. Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren.  Het IPC is samengesteld om zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan zijzelf.

Muziek en beeldende vorming zijn bij ons op school de meest gegeven expressievakken. Omdat talentontwikkeling hoog in het vaandel staat, bieden we de kinderen naast muziek en beeldende vorming ook nieuwe media, dans, theater en letteren tijdens de brede school en tijdens school in projectvorm aan. Vanaf 2021 hebben we hiervoor een aantal vakdocenten in dienst genomen zodat we het aanbod in samenhang kunnen aanbieden en de ontwikkelling van de culturele competenties van de leerlingen zeer serieus nemen.

In het kader van ouderbetrokkenheid vinden we het belangrijk dat ouders komen kijken naar tentoonstellingen en presentaties van de leerlingen.

Culturele competenties

In het digitaal portfolio van elke leerling worden zes culturele competenties gemonitord door de (vak)leerkracht en leerling.

Uitgangspunt= het procesgericht werken.

Daar staat niet het resultaat van een cultuur-educatieve activiteit centraal maar de culturele ontwikkeling van de leerling!

In plaats van de vraag: is je werk goed gelukt? Gaat het om hoe en in welke mate het kind zich op zijn eigen unieke manier ontwikkelt in de culturele competenties.

Dit zijn onderzoekend vermogen, reflecterend vermogen, creërend vermogen, samenwerken, zelfstandig werken en presenteren. Bij zowel OGO als IPC staat het onderzoeken, uitvoeren (ook presenteren) en evalueren centraal. Precies dezelfde begrippen die ten grondslag liggen bij de leerlijnen van de SLO (Stichting leerplan ontwikkeling) op het gebied van de creatieve vakken!

Cultuureducatie wordt gefinancierd uit extra subsidies, schoolmiddelen, de prestatiebox” Cultuur van de Rijksoverheid, de  middelen van de gemeente Amsterdam en een jaarlijkse bijdrage van de Ouderraad. Wereldwijs  heeft een stuurgroep voor de Culturele Educatie.

Daar waar mogelijk werken we samen met externe culturele organisaties en deskundigen (kunstenaars, musici, dansers)  voor de lessen in school.  De Culturele educatie in naschoolse activiteiten laten we zoveel mogelijk aansluiten op de Cultuureducatie die onder schooltijd plaatsvindt.

Elke discipline (vak) binnen de culturele educatie kent voorstellingen, workshops, concerten, of museumbezoeken voor de kinderen buiten de schoolmuren. Het programma wordt samengesteld door onze kunst- en cultuurcoördinator in overleg met externe instanties en musea, leerkrachten, ouders en directie. Wij streven naar een evenwichtig aanbod door de jaren heen en proberen de kinderen met een aantal disciplines in contact te brengen: literatuur, beeldende vorming, toneel en muziek.

De school heeft een lokaal voor beeldende vorming en techniek, waar zowel leerkrachten, kunstdocenten en de naschoolse activiteiten met kinderen gebruik van kunnen maken.  In de speelzalen wordt naast bewegingsonderwijs voor de jongste kinderen, ook dansles gegeven.