Verteltas

 

Wereldwijs is trots dat we vanaf januari 2013 zijn gaan  werken met de Verteltasmethode.

U kunt heel veel informatie lezen op de website http://www.verteltas.nl/

De Verteltasmethode is een innovatieve methode die 4 belangrijke doelen met elkaar combineert:

– Ouderparticipatie

– Ouderbetrokkenheid

– Taalontwikkeling van kind en ouder

– Leesbevordering

De Verteltasmethode versterkt de leesomgeving en de taalontwikkeling van kinderen én hun ouders. Door de Verteltasmethode raken ouders meer betrokken bij het onderwijs en er ontstaat een betere samenwerking tussen school en gezin.
Het middel dat hierbij wordt ingezet is een Verteltas met lees- en spelmateriaal.
De Verteltassen worden door ouders (en leerkrachten) gemaakt en bedacht en met hun kinderen thuis en op school gebruikt.
Elke Verteltas vertelt zijn eigen verhaal. Het is een tas met een schat aan aantrekkelijke materialen die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Een prentenboek en een daaraan gekoppeld informatief boek vormen de basis van de Verteltas. Daarbij wordt spelmateriaal bedacht en gemaakt dat de taalontwikkeling en het leesplezier van het kind stimuleert. De inhoud van de Verteltas kan aangepast worden aan niveau, leeftijd, leerstijl en de visie van school.

Helpt u mee met het maken van Verteltassen?

Maandag 25november, 2 december2019, 13 januari, 27 januari en 10 februari 2010 van 8.45 tot 11.00 uur

in de ouderkamer van Wereldwijs

Ouderparticipatie: 

De Verteltasmethode biedt de mogelijkheid om ouders op een zeer laagdrempelige manier te laten participeren in activiteiten in de school en daarmee te betrekken bij het onderwijs aan hun kind.
Ouders worden bij alle aspecten van de Verteltasmethode betrokken. Ze bedenken, maken, gebruiken en lenen de tassen. Er wordt bij het maken van de Verteltassen een beroep gedaan op de uiteenlopende kwaliteiten van ouders, waardoor iedere ouder zich kan vinden in één van de Verteltasactiviteiten. Ouders ontplooien zich en ontwikkelen hun talenten en zullen die vervolgens kunnen inzetten bij overige activiteiten in de school.
De Verteltasmethode stimuleert het contact tussen ouders van verschillende achtergronden, sociale contacten worden versterkt en uitgebreid.
Ouderbetrokkenheid:

De Verteltassen bevorderen de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en creëren een doorgaande lijn van school naar huis.
Ouders lenen de Verteltas en gebruiken de materialen om er thuis met hun kind in te lezen en mee te spelen. De Verteltas biedt ouders concreet, laagdrempelig, aantrekkelijk en verantwoord materiaal om de betrokkenheid bij hun kind vorm te geven. Door het werken met de Verteltassen leren ouders de werkwijze en methodes van school kennen en gebruiken.

Taalontwikkeling van ouder en kind:

De Verteltassen bieden veel materialen aan en bieden mogelijkheden om op een speelse wijze de woordenschat, het taalbegrip en het taalgebruik van kind en ouder te bevorderen.
Ouders krijgen tijdens de bijeenkomsten een extra taalimpuls; met behulp van spelvormen worden ze uitgedaagd om hun taal te oefenen en uit te breiden.
Ouders krijgen ook handvatten om op een interactieve manier met hun kind te spelen, leren en praten.

Leesbevordering:

Door de Verteltassen wordt de leesbeleving van kind en ouder gestimuleerd en geprikkeld. Kinderen ervaren boeken op een plezierige, uitdagende manier. Dat stimuleert kinderen om meer te lezen en ouders om meer voor te lezen.

You need to be able to determine what to be looking for when seeking to buy English writing assignments online. The services offered online are legit and essay writers service safe. Paper Masters’ writers Paper Masters are well-versed in the various styles of citations and understand how to format the papers properly. Paper Masters does not use plagiarism and creates the papers made from scratch. They are legitimate companies that assure 100% customer satisfaction. If you aren’t satisfied with the paper, you can get the full refund. Prior to placing an order, you need to decide on the writer that you’d like to collaborate with, and make sure that they can produce your essay on deadline.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *