IB

De intern begeleider (IB) is degene die binnen de schoolorganisatie de leerlingenzorg coördineert. Zij is tevens de contactpersoon tussen school, leerkracht en ouders daar waar het de zorg voor individuele leerlingen betreft. De contacten met externe organisaties zoals het ABC (schoolbegeleidingsdienst van Amsterdam), schoolmaatschappelijk werk, het VIA (Verwijzing, Indicatie, Advies) ambulante begeleiding vanuit het REC worden door haar gecoördineerd. Onder haar verantwoordelijkheid valt tevens de organisatie en de verwerking van de resultaten van de toetsen van het LVS en zij ondersteunt de leerkrachten in het analyseren van de toetsgegevens.

De intern begeleider bespreekt met de leerkrachten de ontwikkeling van de leerlingen in de leerlingenbesprekingen. In deze besprekingen wordt nagegaan of het handelingsplan effect sorteert en of er aanpassingen nodig zijn. Tevens wordt gekeken op welke andere gebieden er eventueel nog ondersteuning nodig is. Dit kan betrekking hebben op de leerling zelf maar ook op eventuele ondersteuning in de thuissituatie. Deze besprekingen vinden ook op bouwniveau plaats. Dan wordt de problematiek van een leerling centraal gesteld en wordt aan de betrokken leerkrachten gevraagd om mee te denken over mogelijke oplossingen.

Op Wereldwijs  werken drie interne begeleiders.

Voor groep 1 t/m 3  Ineke Slebos werkzaam van dinsdag  t/m vrijdag.

Voor groep 4 t/m 6 Daan van Veen werkzaam maandag, dinsdag,  woensdag en donderdag

Voor groep  6/7/8 en  7 en 8 Rita Boekenoogen, werkzaam op maandag t/m woensdag

e-mail adres van de interne begeleiding is ib@obs-wereldwijs.nl