Mijnrapportfolio

startgesprek

We starten elk schooljaar met een startgesprek waarbij we ook onze intentieverklaring tussen ouders en school onder de aandacht brengen. In de tweede en derde week van het schooljaar vinden deze gesprekken plaats.

Deze startgesprekken zijn bedoeld om een compleet en actueel beeld van uw kind te krijgen en om wederzijdse verwachtingen ten aanzien van dit schooljaar uit te spreken. Wereldwijs investeert hiermee in het educatief partnerschap met ouders. Wij verwachten dan ook dat iedere ouder zich intekent voor dit gesprek. Leerlingen worden samen met de ouders verwacht.

Vragen en onderwerpen die in het gesprek aan de orde komen:

  • -Schets een beeld van uw kind (bijv. karaktereigenschappen, interesses, vrijetijdsbesteding)
  • -Wat wilt uw kind het komende jaar leren?
  • -Welke uitdaging ziet u voor uw kind?
  • -Heeft u ten aanzien van het nieuwe schooljaar zorgen, goede tips of vragen die u wilt delen?

In deze gesprekken is vanzelfsprekend ruimte voor uw inbreng en stellen wij het delen van uw expertise ten aanzien van uw kind op prijs.

Mijn rapportfolio en portfoliogesprekken in januari en juni

Twee keer per jaar is er een portfoliogesprek waar uw kind zijn (digitale) portfolio presenteert. Tussendoor kunt u meekijken en meelezen in ons digitale ontwikkellingsportfolio.  U krijgt een eigen ouder inlog.  In de handleiding-mijnrapportfolio/ kunt u lezen hoe het portfolio is ingericht. We volgen onder andere zes culturele competenties. lees hier meer over bij cultuureducatie.

Het VOLGEN VAN EN INZETTEN OP GROEI EN ONTWIKKELING van uw kind = onze opdracht!

Voor de gesprekken ontvangt u tijdig een uitnodiging tot inschrijving via onze ouderapp Parro

Indien er tussentijds aanleiding is om met u over uw kind te spreken dan nodigt de leerkracht u uit. Indien u contact wenst met de leerkracht dan kunt u hiervoor een afspraak na schooltijd maken.

Voor de ouders van leerlingen uit groep 8 geldt een aparte procedure in verband met het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs.