Leerlingenzorg

Elke leerkracht staat voor de vraag Hoe ga ik om met de grote verschillen in onderwijsbehoeften tussen de leerlingen?

Onder goede leerlingenzorg verstaan we op Wereldwijs de afspraken en maatregelen die de school neemt om beter om te kunnen gaan met de verschillen in de onderwijsbehoeften. We doen dat door te werken met de UITGANGSPUNTEN 1-zorgroute Wereldwijs.

In 1-zorgroute streven we naar een verschuiving in de richting van preventief en proactief denken en handelen. In plaats van de zorg op ‘uitvallers’ te richten, probeert de leerkracht vroegtijdig leerlingen te signaleren die extra aandacht nodig hebben en het ‘ gewone’ onderwijsaanbod te intensiveren en af te stemmen naar deze leerlingen. Hierbij kijkt de leerkracht niet alleen achteruit, maar ook vooruit: welke cruciale leermomenten in de leerlijn komen de komende periode aan bod en welke leerlingen hebben hierbij extra instructie en begeleiding nodig?

Dikwijls richt de aandacht van de leerkracht zich alleen op leerlingen met een achterstand. Hierbij wordt over het hoofd gezien dat ook leerlingen met een grote ontwikkelings- of leervoorsprong of leerlingen met een eigen leerstijl specifieke onderwijsbehoeften hebben.

In 1-zorgroute richten we ons voortdurend op de positieve aspecten: Wat kan dit kind goed? Wat vindt het leuk? Wat zijn stimulerende factoren? Waarin is deze leerkracht sterk? Welke aanpak werkt wel en onder welke omstandigheden? Waarin zijn deze ouders sterk? We benutten deze positieve aspecten in de onderwijszorg naar leerlingen.

Aandacht voor positieve aspecten biedt tegenwicht aan het vormen van een negatief beeld van een leerling, leerkracht of ouders. Het biedt ook perspectief: dat wat goed gaat verder uitbouwen.

Bij het omgaan met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in een groep kiezen we als insteek het werken met groepsplannen. In het groepsplan geeft de leerkracht doelgericht aan hoe zij de komende periode met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in haar groep omgaat.

De leerkracht is beter in staat om vanuit een groepsplan de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te realiseren. Het werken met een veelheid aan individuele handelingsplannen is in de praktijk onuitvoerbaar en gaat vaak ten koste van de kwaliteit van de instructie en de begeleiding. Vaak zien we dat het werken met individuele handelingsplannen leidt tot een daling van de instructie- en leertijd. Bovendien horen kinderen samen met hun leeftijdsgenoten onderwijs te krijgen en niet in een uitzonderingspositie geplaatst te worden. In de groep leren kinderen van en met elkaar.

In 1-zorgroute worden individuele handelingsplannen incidenteel opgesteld. Het individueel handelingsplan is dan een onderdeel/bijlage van het groepsplan en erop gericht dat de leerling weer gaat profiteren van het groepsplan.