Onze visie/schoolgids

Voor uitgebreide informatie over Wereldwijs kunt u onze Schoolgids 2023-2024  downloaden.

‘Wat voor school zijn wij?’ en ‘Wat willen wij met ons onderwijs bereiken?’. Wij hebben kernwaarden van onze school benoemd.

Het motto van onze school: Samen op reis om wijs te worden dan gaat er een wereld voor je open!

OBS Wereldwijs is een school waar de volgende waarden gelden:

 •  Elk kind is uniek.
 • Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
 • Leerkrachten zijn professionals. Zij kunnen sturen en/of begeleiden waar dat noodzakelijk is bij het leerproces van leerlingen.
 • Kwaliteiten van leerlingen, leerkrachten en ouders benutten en de voorwaarden hiervoor scheppen.
 • Plezier in (samen) leren bij alle betrokkenen in de school
 • Een school waar ontwikkeling voor iedereen voorop staat. We geloven in kwaliteiten en dat leren altijd mogelijk is. We hebben hoge verwachtingen.
 • Een school waar eisen en doelen gesteld worden aan iedereen.  We leggen hier verantwoording over af naar elkaar en naar onze partners en zijn ons bewust van onze relatie met onze stakeholders (de verschillende partijen waarmee de school samenwerkt).
 • Een school waar iedereen zich veilig voelt en waar er een sociale verbondenheid is met alle partners. Daar zijn we trots op.

….waar ontwikkeling voor iedereen voorop staat. We geloven in kwaliteiten en dat leren altijd mogelijk is. We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en van elkaar.

We stellen doelen en leggen verantwoording af aan elkaar en onze partners.

Dit ziet u o.a. terug in:

 • een uitdagende en inspirerende leeromgeving
 • leerkrachten die kennis hebben van de onderwijsbehoeften van de leerlingen
 • leerlingen die medeverantwoordelijkheid zijn voor wat en hoe zij leren en waar leerkrachten de voorwaarden voor scheppen
 •  leerlingen en leerkrachten die elkaar op een positieve manier feedback geven
 • leerkrachten en leerlingen die onderwijsdoelen opstellen en controleren of deze behaald zijn
 • leerkrachten weten dat zij leren van en met elkaar. Zij overleggen daarom regelmatig met collega’s om hun onderwijs te optimaliseren
 • ouders en leerkrachten zijn zich bewust van hun beider rol in een zo optimale ontwikkeling van het kind op school

 ….alle betrokkenen bij de school hebben plezier in het samen leren

Dit ziet u terug in o.a.:

 • Ouders erkennen het belang van de school voor hun kind en praten op een positieve manier over de school
 • Ouders weten dat het belangrijk is dat kinderen goed gevoed en uitgerust op school komen
 • Elk jaar worden schoolbreed een aantal thema’s uitgevoerd waaraan leerlingen, ouders en leerkrachten een bijdrage leveren
 • Oudere leerlingen begeleiden jongere leerlingen bij activiteiten (tutorschap)
 • We voelen ons allemaal verantwoordelijk voor de leer-en leefomgeving in en rondom de school

…….waar iedereen zich veilig voelt en waar er een sociale verbondenheid is met alle partners. Daar zijn we trots op.

Op onze school ziet u dit terug door:

 • gedrag-en klassenregels voor alle betrokkenen bij de school
 • een open relatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders waarbij gelijkwaardigheid het uitgangspunt is.
 • ouders doen er toe en hun inbreng wordt gewaardeerd en gebruikt
 • we waarderen elkaar in wat we zijn en hoe we zijn

Bij inschrijving bij ons op school ondertekenen  we de intentieverklaring  voor ouders en Wereldwijs

Als sinds 2007 heeft onze stichting Sirius, inmiddels stichting Zonova, een sinterklaascode opgesteld.

ondertekening intentieverklaring

ondertekening intentieverklaring