Zorg op maat

Soms heeft een kind extra zorg nodig. Daarom heeft onze school een samenhangend systeem van leerlingenzorg ontwikkeld; onderwijs op maat betekent voor ons ook zorg op maat. Om eventuele problemen snel op te sporen bespreken de leerkrachten samen met de intern begeleider na elke toetsperiode de resultaten van alle leerlingen. Zowel zwakke resultaten als heel goede resultaten kunnen aanleiding zijn voor extra zorg. Voor hoogbegaafde leerlingen is er de mogelijkheid om geselecteerd te worden voor de dayaweekschool die sinds  schooljaar 2012-2013 is gestart bij onze stichting. 

De leerkrachten werken met groepsplannen voor een bepaald vakgebied waarin de differentiatie wordt beschreven voor alle leerlingen van de groep. Daarnaast wordt er gewerkt met individuele handelingsplannen. Hierin staat welke extra zorg het kind krijgt en op welke manier. Na enige tijd wordt nagegaan of het handelingsplan werkt. Als het nodig is, wordt het bijgesteld. Indien na verloop van tijd blijkt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt, kan een leerling in aanmerking komen voor onderzoek door de schoolbegeleidingsdienst. Uiteraard wordt u als ouder bij dit proces betrokken en dient u voor onderzoek uw toestemming te verlenen.

De school werkt samen met de schoolbegeleidingsdienst in de zogenoemde kinderbesprekingen. In deze besprekingen worden de kinderen die voor onderzoek in aanmerking komen, besproken. Tevens komt hun ontwikkeling regelmatig terug in deze besprekingen.

Daarnaast heeft de school drie keer per jaar een zorgbreedteoverleg. Hieraan nemen naast een directielid en de intern begeleider, een orthopedagoog, Ouder Kind Adviseur, de schoolarts en de leer­plicht­ambtenaar deel. Kinderen waarbij er zorgen bestaan over de (leer)ontwikkeling, worden in dit overleg vanuit een breedperspectief bekeken en besproken. Ouders worden altijd uitgenodigd om ook te komen. Er wordt vooraf aan ouders toestemming gevraagd om hun kind te bespreken. De inhoud van de besprekingen wordt vertrouwelijk behandeld.

Passend onderwijs op Wereldwijs

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze school en/in het samenwerkingsverband

Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen. In totaal 46 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Amsterdam en Diemen kan rekenen op passend onderwijs. De schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.

Passend onderwijs: hoe en wat

Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van de intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op die school. Is er meer nodig voor de leerling, dan kunt u met onze intern begeleider bespreken op welke wijze de route naar extra ondersteuning/een arrangement binnen het schoolbestuur of onze school is georganiseerd. Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool – echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat via ons Samenwerkingsverband wordt afgegeven. Onze school kan een aanmelding voor een Toelaatbaarheidsverklaring bij het Samenwerkingsverband doen. De onderwijsadviseur bekijkt samen met de ouders en de IB-er of een andere medewerker van onze school welke school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs het best passend is bij uw kind. De wijze waarop passend onderwijs in Amsterdam en Diemen is georganiseerd, het kader voor de basisondersteuning, de route naar extra ondersteuning en de route naar de Toelaatbaarheidsverklaring, staan in het Ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. Dat is te downloaden via www.swvamsterdamdiemen.nl

Ondersteuningsteam op school

Onze school heeft een ondersteuningsteam wat uit twee interne begeleiders, Ouder Kind adviseur en de directie bestaat. Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit onder­­steunings­team een ‘arrange­ment’ op maat. Arrange­ment wil zeggen: een passend onderwijs­aanbod met de juiste begeleiding. Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen met ouders het zogenoemde Groeidocument in. Hierin staat wat de ondersteunings­behoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past.

Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid

Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook onze school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit inzien of bekijken op onze website. Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?

 

U kunt hier het schoolondersteuningsprofiel SOP_2022_2025_pdf   van Wereldwijs bekijken.

Ouders (en leerkrachten) denken mee

Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband. Op www.swvamsterdamdiemen.nl staat meer informatie over de OPR, de leden en medezeggenschap.

Wetgeving en zorgplicht

De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband.Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl. Informatie en contactgegevens online Op www.swvamsterdamdiemen.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband.