MR

Wat is de Medezeggenschapsraad, kortweg MR?

De MR is ingesteld door het bevoegd gezag, in het geval van Wereldwijs is dit de stichting Zonova. De MR van Wereldwijs richt zich op wat er zich op Wereldwijs afspeelt. Daarnaast is er ook een Gemeenschappelijke MR (GMR) die kijkt naar de belangen van alle scholen die vallen onder Zonova.

De zittingsduur van een MR is 2-3 jaar; de leden zijn daarna meteen herkiesbaar. Wanneer er meerdere kandidaten zijn voor de MR, vinden er verkiezingen plaats.

In de MR zitten ouders (OMR) en personeelsleden (PMR) in een gelijke verdeling.

Wat doet de MR? 

De Medezeggenschapsraad heeft als doel ouders en leerkrachten te betrekken bij het beleid van de school.

De MR heeft drie soorten rechten:

-instemmingsrecht

-adviesrecht

-initiatiefrecht

Elke geleding van de MR heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar voor wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld, ouders en personeel moeten beide instemmen met het schoolplan, jaarplan en de schoolgids, of bij het bepalen van schooltijden. Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen aan de MR bij een aantal plannen van de school bijvoorbeeld bij fusie of ontslagbeleid.

Daarnaast mag de MR ongevraagd advies geven over zaken die de school betreft. De MR  kan dan altijd hun standpunten en ideeën/ of voorstel toelichten.

De MR communiceert regelmatig via de nieuwsbrieven wat er besproken en besloten wordt in de MR.

Vind u het interessant het jaarverslag van de school te lezen? U kunt dat opvragen bij de directie.

MR-leden

Momenteel zitten in de MR:

  Pricilla  Liong A Kong (ouder)

Goedele van der Straeten ( ouder)

Emma Manhoef (ouder)

Marijke Koreneef : (leerkracht)

Lisa Niessen: (leerkracht)

Rita Boekenoogen ( leerkracht en intern begeleider)

U kunt het medezeggenschapsstatuut van Zonova hier lezen ( de MR valt onder die statuut)

Hier kunt u het  medezeggenschapsreglement Wereldwijs lezen.

 

Interesse of vragen

Heb je interesse om zitting te nemen in de MR of wil je een keer een vergadering bijwonen als toehoorder, stuur dan een mail of spreek een van ons aan op school. Ook vragen, zorgen of juist complimenten over het schoolbeleid zijn altijd welkom en kun je ons laten weten in een gesprek of via mail.

Email: mr@obs-wereldwijs.nl