MR

Wat is de Medezeggenschapsraad, kortweg MR?

De MR is ingesteld door het bevoegd gezag, in het geval van Wereldwijs is dit de stichting Sirius. Sirius bestaat uit 14 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. De MR van Wereldwijs richt zich op wat er zich op Wereldwijs afspeelt. Daarnaast is er ook een Gemeenschappelijke MR (GMR) die kijkt naar de belangen van alle scholen die onder de stichting Sirius vallen.

De zittingsduur van een MR is 2-3 jaar; de leden zijn daarna meteen herkiesbaar. Wanneer er  te weinig kandidaten zijn, vinden er geen verkiezingen plaats.

 

Wat doet de MR?

De MR praat over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur/de directie wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Ook kan de MR zijn standpunten kenbaar maken of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Een belangrijke taak van de MR is om de achterban te informeren. Met name de oudergeleding van de MR dient voeling te houden met wat er leeft onder de ouders van al onze kinderen. De personeelsgeleding kijkt wat er leeft bij het personeel van Wereldwijs.

De notulen van de MR zijn openbaar en daarom altijd opvraagbaar. Stuur een mailtje naar mr@obs-wereldwijs.nl

Datzelfde geldt voor het jaarverslag van de school. U kunt dat opvragen bij de directie.  Hier kunt u de  Inhoudsopgave Jaarverslag 2016-2017 bekijken dan heeft een idee wat er in het jaarverslag staat.

MR-leden

Momenteel zitten in de MR:

 

Amber van Zon  (ouder)

Goedele van der Straeten ( ouder)

Emma Manhoef (ouder)

Hestia Ruben: (leerkracht)

Lisa Niessen: (leerkracht)

Rita Boekenoogen ( leerkracht en intern begeleider)

 

 

Interesse of vragen

Heb je interesse om zitting te nemen in de MR of wil je een keer een vergadering bijwonen, stuur dan een mail of spreek een van ons aan op school. Ook vragen, zorgen of juist complimenten over het schoolbeleid zijn zeer welkom en kun je ons laten weten in een gesprek of via mail.

Email: mr@obs-wereldwijs.nl