OR/Ouderbijdrage

DE OUDERRAAD (OR)

NIEUWS 8 juli 2021: 

De Ouderraad is per 1 juli 2021  geen eigen vereniging meer doordat de nieuwe wet op bestuur per 1 juli is ingegaan. Dit was geen fijne constructie meer met name de hoofdelijke aansprakelijkheid die daarmee in werking gesteld werd, wilde het bestuur niet. Dat betekent dat de Ouderraad niet langer de Ouderbijdrage gaat innen en beheren maar dat Wereldwijs dat zelf gaat doen via Schoolkassa. Een administratief programma dat gekoppeld is aan Parnassys en Parro. U krijgt dan een betalingslink toegestuurd.

Uw (eventuele) automatische incasso is stopgezet. Daarvoor hoeft u geen actie te ondernemen.

De MR ziet toe op een goede besteding van de Ouderbijdrage gelden.

Wat is en doet de ouderraad ?

De ouderraad bestaat, zoals het woord al suggereert, uit ouders of verzorgers van de leerlingen die bij ons op school staan ingeschreven.

De doelstellingen van de ouderraad

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de ouders en leerlingen, met name bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zo nodig bij het bevoegd gezag;

het klankborden met de ouderleden in de medezeggenschapsraad (zie MR);

het coördineren en stimuleren van activiteiten van ouders ten behoeve van leerlingen en de school;

bevorderen dat ouders zich betrokken voelen bij de school;

het bevorderen van goede contacten tussen ouders, personeel en leerlingen van de school;

het bevorderen van een schoolklimaat dat bijdraagt aan de bloei van de school.

De taken van de ouderraad

De OR overlegt met de leerkrachten die participeren in de ouderraad en zonodig met de schoolleiding over de gang van zaken op en rond de school.

alle OR leden participeren na een gewenningsperiode in 1 of meerdere Werkgroepen ouderraad ;

onderhoudt contact met de klassenouders van elke groep. U kunt hier het Protocol Klassenouder obs Wereldwijs lezen.

samen met school worden een aantal activiteiten voorbereid;

De OR vergadert ongeveer 1 keer per maand, de vergaderdatum wordt tijdig bekend gemaakt in de nieuwsbrief en staan in de activiteitenkalender

————————————————————————————————————————–

De ouderbijdrage

Voor dit schooljaar is de bijdrage als volgt berekend:

Vrijwillige Ouderbijdrage – 35 euro per kind

Schoolreisje groep 1 t/m 7 – 30 euro per kind / Schoolkamp groep 8 –  100 euro per kind.

Het totale jaarbedrag is dan 65 euro voor de kinderen in groep 1 t/m 7 en 135 euro voor de kinderen in groep 8

NIEUW vanaf 2021-2022: 

Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje gaan wij over op een nieuw systeem: Schoolkassa.
Wat betekent dit voor u?
U ontvangt de facturen voor de ouderbijdrage en het schoolreisje vanaf nu in Parro. U kunt daarbij kiezen uit 2 opties:
1. Het gehele bedrag direct betalen via Ideal OF
2. Het bedrag in termijnen betalen. LET OP: Hiervoor
worden extra kosten in rekening gebracht van 0,29 euro per factuur.

BELANGRIJK:
Voor ouders die eerder een machtiging hebben gegeven om de bedragen van hun rekening te laten schrijven: Deze machtiging komt te vervallen! In plaats daarvan betalen deze ouders vanaf nu ook via Schoolkassa. Zij worden daar, net als iedereen, automatisch aan herinnerd.

Ouders die (nog) niet betaald hebben, ontvangen gedurende het schooljaar 4 herinneringen.

• DATA 2021-2022
28 november: eerste factuur
9 januari 2022 – eerste herinnering
5 februari 2022 – tweede herinnering
5 maart 2022 – derde herinnering
1e week april – vierde en laatste herinnering.

Aan ouders die een Stadspas hebben ( zie onderaan deze pagina Stadspas scannen ouderbijdrage), wordt géén factuur via Parro gestuurd. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren (we moeten dit handmatig wijzigen in het systeem), laat het ons even weten, dan passen we het aan!

Uw vrijwillige ouderbijdrage wordt goed besteed. Dankzij deze ouderbijdrage, gaan onze kinderen naar Artis, het theater, maken zij onderdeel uit van het jeugdorkest, komt sinterklaas naar de school en de paashaas en wordt de school met kerst versierd. Maar ook het zomerfeest, boeken voor de bibliotheek (ieder jaar ruim 600 euro), buitenspeelmateriaal, het afscheid van groep 8 en als u goede ideeën heeft voor een informatie avond of een ander initiatief, behoort dat zeker tot de mogelijkheden.

Er worden geen kinderen uitgesloten van deelname van schoolreisje of kamp.

Alle kinderen kunnen meedoen! 

Regelingen voor kinderen

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. Dan kunt u hulp krijgen bij de kosten voor kinderen. Hier vindt u het overzicht van de regelingen voor kinderen tot 18 jaar.

Heeft u een stadspas?

Dan kunt u uw stadspas op school laten inscannen. Hiermee kan de school bij de gemeente Amsterdam uw ouderbijdrage ( met een maximum van €50,-) aanvragen. U hoeft dat zelf dus niet te doen. Alleen even bij ons uw stadspas laten inscannen!