OR/Ouderbijdrage

DE OUDERRAAD (OR)

NIEUWS 8 juli 2021: 

De Ouderraad is per 1 juli 2021  geen eigen vereniging meer doordat de nieuwe wet op bestuur per 1 juli is ingegaan. Dit was geen fijne constructie meer met name de hoofdelijke aansprakelijkheid die daarmee in werking gesteld werd, wilde het bestuur niet. Dat betekent dat de Ouderraad niet langer de Ouderbijdrage gaat innen en beheren maar dat Wereldwijs dat zelf gaat doen via Schoolkassa. Een administratief programma dat gekoppeld is aan Parnassys en Parro. U krijgt dan een betalingslink toegestuurd. We verwachten dat dit in het najaar operationeel is. U wordt op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief. BETAAL dus even nog niet want ook het banknummer wordt gewijzigd.

Uw (eventuele) automatische incasso is stopgezet. Daarvoor hoeft u geen actie te ondernemen.

De MR ziet toe op een goede besteding van de Ouderbijdrage gelden.

Wat is en doet de ouderraad ?

De ouderraad bestaat, zoals het woord al suggereert, uit ouders of verzorgers van de leerlingen die op school zijn ingeschreven. De Ouderraad is een vereniging ( ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) en int en beheert uw ouderbijdrage. Dat doet de school dus niet!
Bij problemen met de betalingen etc moet u zich echt wenden tot de Ouderraad.

De doelstellingen van de ouderraad

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de ouders en leerlingen, met name bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zo nodig bij het bevoegd gezag;

het klankborden met de ouderleden in de medezeggenschapsraad (zie MR);

het coördineren en stimuleren van activiteiten van ouders ten behoeve van leerlingen en de school;

bevorderen dat ouders zich betrokken voelen bij de school;

het bevorderen van goede contacten tussen ouders, personeel en leerlingen van de school;

het bevorderen van een schoolklimaat dat bijdraagt aan de bloei van de school.

De taken van de ouderraad

De OR overlegt met de leerkrachten die participeren in de ouderraad en zonodig met de schoolleiding over de gang van zaken op en rond de school;

een vertegenwoordiger van de OR participeert in de Medezeggenschapsraad;

één keer per jaar wordt een ouderavond georganiseerd voor 1 november van elk schooljaar in overleg met school;

alle OR leden participeren na een gewenningsperiode in 1 of meerdere Werkgroepen ouderraad ;

onderhoudt contact met de klassenouders van elke groep. U kunt hier het Protocol Klassenouder obs Wereldwijs lezen.

samen met school worden een aantal activiteiten voorbereid;

de OR regelt de ouderbijdrage en draagt zorg voor de financiën.

De OR vergadert ongeveer 1 keer per maand, de vergaderdatum wordt tijdig bekend gemaakt in de nieuwsbrief en staan in de activiteitenkalender

Email:ouderraad@obs-wereldwijs.nl

————————————————————————————————————————–

De ouderbijdrage

In samenspraak met de directie van de school is besloten u de mogelijkheid te geven,  de kosten voor het schoolreisje, het zomerkamp voor groep 8 en de jaarlijkse ouderbijdrage voortaan in één jaarlijkse bijdrage te voldoen. Voor dit schooljaar is de bijdrage als volgt berekend:

Ouderbijdrage – 35 euro per kind

Schoolreisje groep 1 t/m 7 – 30 euro per kind / Schoolkamp groep 8 –  100 euro per kind.

Het totale jaarbedrag is dan 65 euro voor de kinderen in groep 1 t/m 7 en 135 euro voor de kinderen in groep 8

NIEUW vanaf 2021-2022: U krijgt via Schoolkassa een betaalverzoek toegestuurd ( en herinneringen als u nog niet heeft betaald). U kunt ook in termijnen betalen met dit systeem. 

Eerdere afgegeven machtigingen zijn komen te vervallen

Uw ouderbijdrage wordt goed besteed. Dankzij deze ouderbijdrage, gaan onze kinderen naar Artis, het theater, maken zij onderdeel uit van het jeugdorkest, komt sinterklaas naar de school en de paashaas en wordt de school met kerst versierd. Maar ook het zomerfeest, boeken voor de bibliotheek (ieder jaar ruim 600 euro), buitenspeelmateriaal, het afscheid van groep 8 en als u goede ideeën heeft voor een informatie avond of een ander initiatief, behoort dat zeker tot de mogelijkheden.

Mocht u toch principiële bezwaren hebben tegen deze bijdrage dan kunt u er voor kiezen alleen het schoolreisje /schoolkamp voor uw kind te betalen. Dit kan door het gehele bedrag voor  1 mei op onze rekening te storten.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met  één van de OR leden of een keer aanschuiven tijdens één van de OR vergaderingen.

 Met vriendelijke groet,

Namens de OR,

Alrik van der Wild (Secretaris)
Miranda Broekhuijse (Penningmeester)
Naomi Zweers
Abdel Emrani
Annamaria
Artie Barsati
Fred Pater
Irina Solovjova – Khan
Lione Rodriques
Silvyia Sobaci – Verdooren
Diana van der Meulen
Khatidja

 

Krijg geld voor schoolkosten

Hebt u een laag inkomen en weinig geld? De gemeente Amsterdam kan u helpen met de
schoolkosten. Met de Scholierenvergoeding krijgt u in 2020-2021  € 216,- per kind op de basisschool. Voor
kinderen op de middelbare school krijgt u €325,-. U betaalt met dit geld bijvoorbeeld de
schoolreisjes, de sportclub, muziekles of schoolspullen.
Hoe werkt de Scholierenvergoeding?
1. U vraagt eerst de Scholierenvergoeding aan bij de gemeente Amsterdam. Dat kan via digid of
een aanvraagformulier wat u kunt downloaden.
2. U krijgt het geld als u de gemeente laat weten wat u betaald heeft. Dat doet u met een
declaratieformulier.

Aanvragen
Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/

Heeft u een stadspas?

Dan kunt u uw stadspas op school laten inscannen. Hiermee kan de school bij de gemeente Amsterdam uw ouderbijdrage ( met een maximum van €50,-) aanvragen. U hoeft dat zelf dus niet te doen. Alleen even bij ons uw stadspas laten inscannen!