OR/Ouderbijdrage

DE OUDERRAAD (OR)

 

Wat is en doet de ouderraad ?

De ouderraad bestaat, zoals het woord al suggereert, uit ouders of verzorgers van de leerlingen die op school zijn ingeschreven.

De doelstellingen van de ouderraad

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de ouders en leerlingen, met name bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zo nodig bij het bevoegd gezag;

het klankborden met de ouderleden in de medezeggenschapsraad (zie MR);

het coördineren en stimuleren van activiteiten van ouders ten behoeve van leerlingen en de school;

bevorderen dat ouders zich betrokken voelen bij de school;

het bevorderen van goede contacten tussen ouders, personeel en leerlingen van de school;

het bevorderen van een schoolklimaat dat bijdraagt aan de bloei van de school.

De taken van de ouderraad

De OR overlegt met de leerkrachten die participeren in de ouderraad en zonodig met de schoolleiding over de gang van zaken op en rond de school;

een vertegenwoordiger van de OR participeert in de Medezeggenschapsraad;

één keer per jaar wordt een ouderavond georganiseerd voor 1 november van elk schooljaar in overleg met school;

alle OR leden participeren na een gewenningsperiode in 1 of meerdere Werkgroepen ouderraad ;

onderhoudt contact met de klassenouders van elke groep. U kunt hier het Protocol Klassenouder obs Wereldwijs lezen.

samen met school worden een aantal activiteiten voorbereid;

de OR regelt de ouderbijdrage en draagt zorg voor de financiën.

De OR vergadert ongeveer 1 keer per maand, de vergaderdatum wordt tijdig bekend gemaakt in de nieuwsbrief en staan in de activiteitenkalender

Email:ouderraad@obs-wereldwijs.nl

————————————————————————————————————————–

De ouderbijdrage

In samenspraak met de directie van de school is besloten u de mogelijkheid te geven,  de kosten voor het schoolreisje, het zomerkamp voor groep 8 en de jaarlijkse ouderbijdrage voortaan in één jaarlijkse bijdrage te voldoen. Voor dit schooljaar is de bijdrage als volgt berekend:

Ouderbijdrage – 35 euro per kind

Schoolreisje groep 1 t/m 7 – 30 euro per kind / Schoolkamp groep 8 –  100 euro per kind.

Het totale jaarbedrag is dan 65 euro voor de kinderen in groep 1 t/m 7 en 135 euro voor de kinderen in groep 8

Gelieve over te maken naar rekeningnr IBAN: NL18 INGB 0004915947

De OR geeft 10 euro korting op de kosten voor het schoolreisje en het schoolkamp als u dit in combinatie met de ouderbijdrage in 1 keer laat incasseren5 euro korting als u dit in 3 termijnen laat incasseren.

 

Uw privacy

De ouderbijdragen worden door de Ouderraad van OBS Wereldwijs beheerd De Ouderraad draagt ook zorg voor het incasseren van de genoemde bijdragen.

Om dit uit te voeren werken wij alleen met persoonsgegevens die voor ons strikt noodzakelijk zijn. Van school ontvangen wij de naam en de klas van uw kind en de naam en het emailadres van u als ouder.

Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de kascommissie en het bestuur van de ouderraad. Wij zijn wettelijk verplicht onze financiële administratie 7 jaar te bewaren, daarna worden de gegevens vernietigd.

Indien wij na meerdere herinneringen, geen bijdrage hebben ontvangen voor het schoolreisje, dan zullen wij dit in de week voor het schoolreisje doorgeven aan de directie van wereldwijs.

Mocht u niet willen dat de school uw gegevens doorgeeft aan de ouderraad, dan kunt u dit opnemen met de school.

 

Uw ouderbijdrage wordt goed besteed. Dankzij deze ouderbijdrage, gaan onze kinderen naar Artis, het theater, maken zij onderdeel uit van het jeugdorkest, komt sinterklaas naar de school en de paashaas en wordt de school met kerst versierd. Maar ook het zomerfeest, boeken voor de bibliotheek (ieder jaar ruim 600 euro), buitenspeelmateriaal, het afscheid van groep 8 en als u goede ideeën heeft voor een informatie avond of een ander initiatief, behoort dat zeker tot de mogelijkheden.

Mocht u toch principiële bezwaren hebben tegen deze bijdrage dan kunt u er voor kiezen alleen het schoolreisje /schoolkamp voor uw kind te betalen. Dit kan door het gehele bedrag voor  1 mei op onze rekening te storten.  Als uw betaling op 1 mei nog niet op onze rekening staat kan  uw kind helaas niet deelnemen aan het schoolreisje of het schoolkamp.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met  één van de OR leden of een keer aanschuiven tijdens één van de OR vergaderingen.

 Met vriendelijke groet,

Namens de OR,

Alrik van der Wild (Secretaris)
Miranda Broekhuijse (Penningmeester)
Naomi Zweers
Abdel Emrani
Annamaria
Artie Barsati
Fred Pater
Irina Solovjova – Khan
Lione Rodriques
Silvyia Sobaci – Verdooren
Diana van der Meulen
Khatidja

 

Klik  voor het machtigingsformulier ouderbijdrage

Krijg geld voor schoolkosten

Hebt u een laag inkomen en weinig geld? De gemeente Amsterdam kan u helpen met de
schoolkosten. Met de Scholierenvergoeding krijgt u in 2017-2018 € 244,- per kind op de basisschool. Voor
kinderen op de middelbare school krijgt u €325,-. U betaalt met dit geld bijvoorbeeld de
ouderbijdrage, schoolreisjes, de sportclub, muziekles of schoolspullen.
Hoe werkt de Scholierenvergoeding?
1. U vraagt eerst de Scholierenvergoeding aan bij de gemeente Amsterdam. Dat kan via digid of
een aanvraagformulier wat u kunt downloaden.
2. U krijgt het geld als u de gemeente laat weten wat u betaald heeft. Dat doet u met een
declaratieformulier.
Wat is een laag inkomen en weinig geld?
Uw jaarinkomen was in 2016 lager dan € 23.907.- als u samenwoont met uw partner en uw
kind(eren). Of lager dan € 23.101- als u alleen woont met uw kind(eren). En u had op 31
december minder dan € 11.840,- aan geld.
Ontvangt u AOW, dan gelden andere bedragen.
Aanvragen
Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel
020 252 6000.

begroting-2016-2017-en-uitgaven-2015-2016
begroting-2015-2016-en-uitgaven-2014-2015

begroting-2014-2015-en-uitgaven-2013-2014

OR notulen 14-12- 2017

OR notulen 03-07-2017

OR notulen 29-05-2017

OR notulen 03-04-2017