leerlingvolgsysteem

Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de kinderen maakt de school gebruik van een leerlingvolgsysteem (LVS).

Twee keer per jaar nemen wij bij alle kinderen Cito toetsen af op het gebied van begrijpend en technisch lezen, woordenschat, spelling en rekenen/wiskunde. De kleuters toetsen wij niet met Cito-toetsen maar wij volgen hun ontwikkeling met /horeb-po/ Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind werkt Wereldwijs met het observatiesysteem SCOL (Sociale Compententie Observatie lijst). Deze observatielijst wordt 2x per jaar ingevuld en geanalyseerd. Vanuit deze analyse wordt het aanbod in de klas of voor een groepje aangepast met de methode Vreedzame School.

In groep 8 wordt de verplichte eindtoets afgenomen. Sinds 2017 hebben wij gekozen voor de IEP eindtoets. Deze toets sluit goed aan bij onze visie. U kunt er alles over lezen bij https://www.toets.nl/kenmerken-iepeindtoets

Twee maal per jaar worden de resultaten van de toetsen per bouw besproken. De bedoeling hiervan is om met elkaar na te gaan op welke onderdelen van het leerstofaanbod de resultaten voldoende of onvoldoende zijn. Dit betreft de groei en het niveau van presteren van onze leerlingen. Dit stelt ons in staat om het leerstofaanbod bij te stellen of op het niveau van de groep maatregelen te treffen waardoor mogelijke hiaten of achterstanden worden weggewerkt.

De interne begeleider speelt hierin een belangrijke rol. Zij coördineert de activiteiten die nodig zijn om deze besprekingen te houden.