Laatste nieuwsbrief

Drukwerk

OBS Wereldwijs
Geerdinkhof 696
1103 RP Amsterdam
020 – 6981078

Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS     NR  19

14 juli 2017

 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit)

 

Maandag 17 juli                  Schoolreisje Gr 3

Dinsdag 18 juli                     Schoolreisje Gr 4,5,6 en 7

Woensdag 19 juli                 Wenuurtjes in de nieuwe

klas

Donderdag 20 juli                Musical groep 8

Vrijdag 21 juli                       om 12.00 vakantie (uitzwaaien bij de hoofdingang: ook de onderbouw)

Maandag 4 sept                   Start school

Dinsdag 12 september       Startgesprekken (middag

en avond)

Woensdag 13 september  Startgesprekken (middag)

Vrijdag 22 september         Kick off ouderfeest 17.00

Woensdag 27 september   Reprise workshop

BreinPlein!

29 en 30 september            Studietweedaagse:

kinderen vrij

UPDATE WEBSITE: week 35 en 36 dus voor leuke foto’s etc die je wilt hebben…downloaden!

 

Wegens groot succes herhalen we de workshop, maar nu in de avond. Op 27 september. Oppas in de speelzaal.

Startgesprekken 12 en 13 september

Alvast voor in de agenda: Volgend schooljaar willen we graag het nieuwe schooljaar beginnen  met een individueel startgesprek tussen ouders en leerkracht. Doel van dit gesprek is (verdere) kennismaking en het uitspreken van onze beide verwachtingen voor het nieuwe schooljaar. Deze gesprekken vinden om dinsdagmiddag en -avond 12  september plaats en woensdagmiddag 13  september.

Workshop BreinPlein voor ouders

27 september 19.30  —REPRISE — wegens groot succes

Geachte ouders/verzorgers,

We zijn er trots op dat uw kinderen in onze school spelen en werken met Breinplein!-materialen van het Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit in Amsterdam. BreinPlein! bestaat uit speel- en leermaterialen voor kinderen van 6-12 jaar. Door de materialen worden de kinderen nieuwsgierig en oefenen ze belangrijke vaardigheden op het gebied van ruimtelijk denken en redeneren.

De BreinPlein!-taken zijn bouwtaken, denktaken en puzzels. Ze leren problemen oplossen, logisch nadenken, ruimtelijk inzicht, verwoorden en samenwerken. Kinderen worden geprikkeld om creatief te zijn. Ze ervaren wat het is om door te zetten en om andere oplossingen te zoeken en te vinden. Ze ervaren dat het léuk is om uitgedaagd te worden. Al deze vaardigheden zijn belangrijk voor presteren op school.

Via de volgende link kunt u een informatiefilmpje over BreinPlein! bekijken. https://www.youtube.com/watch?v=NPPETKWGW-g

Het team van Wereldwijs en van Bijlmerdrie heeft een workshop gekregen van medewerkers van het Centrum Brein & Leren. Daardoor kunnen zij uw kinderen goed begeleiden met het werken met de materialen.

U wordt van harte uitgenodigd om woensdagavond 27 september 19.30  uur zelf deel te nemen aan een workshop van medewerkers van het Centrum Brein & Leren. U hoort dan een uitleg over het materiaal, waarom het zo belangrijk is om hiermee te werken en ook wat u thuis met uw kind (eren) kunt doen om ze te helpen.

Geen oppas? Wij zorgen ervoor. U kunt uw (jonge) kind meenemen. In de speelzaal zal er opvang zijn.

Kaart in Actie- allerlaatste kans om niet verkochte kaarten terug te geven  17 juli!

Wat zijn ze mooi geworden! De kaarten die de kinderen zelf hebben gemaakt en zijn gedrukt!

De kaarten kunnen verkocht worden. Wilt u dat niet of lukt het niet… geen probleem. MAAR de kaarten moeten dan wel echt terug naar school! Als wij de niet ingeleverde kaarten niet teruggeven, krijgen wij een boete!

We hebben de kaarten in goed vertrouwen meegegeven. Wilt u dit vertrouwen niet beschamen en de niet verkochte kaarten uiterlijk maandag 17 juli inleveren bij de leerkracht. Nog leuker is het natuurlijk om ze dit weekend als allerlaatste kans te verkopen voor ons mooie goede doel: ‘Het vergeten kind’.

Verlof

Wilt u verlof aanvragen dan gelden daar strenge regels voor. U kunt op de website en in de schoolgids hier alles over lezen.

Verlof voorafgaand en aansluitend een vakantie wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. Verlof aansluitend de zomervakantie is nooit toegestaan.

Voor het vieren van een religieuze feestdag, zoals bijvoorbeeld het aankomende offerfeest dient u ook een verlofformulier in te vullen. U krijgt hiervoor verlof maar we moeten dit wel registreren en het is belangrijk voor de leerplicht waar uw kind is. Wilt u dus zo’n formulier invullen. Het is ook te downloaden vanaf de website bij het tabje verlof.

 

Ouders bedankt!

We zijn blij! De Ouderraad had het afgelopen jaar een kasoverschot en heeft besloten ons een cadeau te geven! Ondanks de vele leuke activiteiten die jullie, ouders, het afgelopen jaar hebben georganiseerd, denk aan de Paaslunch, kerstontbijt, Sinterklaas, de spetterende kick off party en nog veel meer, was er toch nog geld over. Van dat geld hebben we drie extra Ipads gekocht die we heel goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor alle mooie IPC projecten die nog gaan komen. Dit is allemaal betaald uit de ouderbijdrage! Dus namens de directie, heel veel juffen en vier meesters; “heel erg bedankt voor het cadeau!”

 

Formatie

Hiernaast kunt u lezen welke juf of meester welke groep gaat doen. Deze formatie is echt onder voorbehoud. De praktijk leert dat tot op het laatst soms nog zaken kunnen veranderen.

U ziet op het overzicht dat juf Anastasia volgend schooljaar een eigen groep krijgt. Zij valt vanaf januari al in op beide scholen en is dus al helemaal vertrouwt met ons.  Juf Marleen en juf Irma gaan de uitdaging in groep 3 aan. En juf Lisa en juf Anne gaan verder om het thematische werken volgens de Ontwikkelingsgerichte didactiek (OGO) verder uit te diepen in groep 4. Zij nemen hun groep dus mee.

We verwelkomen terug juf Bianca. Zij heeft een jaar op een andere school van Sirius gewerkt maar wilde weer heel graag terug naar Wereldwijs.

Meester Frans is nieuw in ons team. Wij heten hem van harte welkom!

Hij zal zich in het begin van het schooljaar aan u voorstellen.

Juf Amy gaat na zes jaar Wereldwijs ons verlaten. Zij gaat op verkenning uit. Haar eerste baan als leerkracht was bij ons en zij vindt het leuk om weer eens verder te kijken.  Dat gunnen we haar maar wat zullen wij haar gaan missen!

Juf Angela is verhuisd naar Den Bosch en dat is wel heel veel reistijd dus zij heeft besloten om te vertrekken. We wensen haar het allerbeste!

En dan gaat naar ruim 20 jaar Wereldwijs juf Maaike ons verlaten. De laatste jaren was zij werkzaam als vakleerkracht Beeldende Vorming en zij regelde als interne cultuur coördinator en naschoolse coördinator heel veel culturele uitstapjes.  Haar grote wens om in het voortgezet onderwijs te gaan les geven is uitgekomen en dat gaat zij in Zaandam doen. We vinden dat geweldig voor haar!  Maar zijn ook verdrietig omdat ze nu echt gaat…

Per 1 januari kom juf Francine voor twee dagen les geven als vakdocent Beeldende Vorming. Zij krijgt haar derde kindje in september en heeft nog even bevallingsverlof.

Juf Jose van Bijlmerdrie komt de taken van interne cultuur coördinatie en naschoolse activiteiten op zich nemen. Zij doet dat al voor Bijlmerdrie.

We willen hier ook  juf Samira (LIO-er) en juf Gina, intern begeleider , bedanken voor hun inzet! Juf Samira gaat verder studeren en juf Gina, die ons tijdelijk 2 dagen extra ondersteunde, heeft een nieuwe baan gevonden

Er starten twee leraren in opleiding  (LIO) volgend schooljaar. Bij juf Lisa komt juf Aysenur (zij komt eerst nog stage lopen en vanaf november start haar LIO schap) en bij meester Bram komt meester Yannick. Hij start meteen zijn LIO schap.

Verder verwelkomen we twee nieuwe onderwijsassistenten die komen werken in de midden-en bovenbouw. Meester Najib en juf Isabella hebben er zin in!

We hebben ze hard nodig want de bovenbouwgroepen zijn op volle sterkte (27-29 kinderen). Ze komen de leerkrachten ondersteunen en helpen bij activiteiten.

 

Ma Di Woe Do Vrij
1/2 a Anastasia Anastasia Anastasia Anastasia Anastasia
1/2 b Dorlien Dorlien Dorlien Dorlien Dorlien
1/2 c Sanne Sanne Sanne Sanne Sanne
1/2 d Maaike Maaike Maaike Maaike Maaike
3a Marleen Marleen Marleen Marleen Marleen
3b irma /Ingrid Irma Irma Irma Ingrid
4b Anne Anne Anne Anne Anne
4a Lisa/

Aysenur

Lisa/

Aysenur

Lisa Lisa Lisa
5a Frans Frans Ingrid Frans Frans
5b Bertine Bertine Bertine Ingrid Bertine
6 Egon Eveline Eveline Eveline Eveline
6/7 Bianca Bianca Bianca Bianca Bianca
7/8 Bram/ Yannick Bram/

Yannick

Bram Bram Bram
8 Saskia  Saskia Saskia Mira Mira
B3
1/2 Freke Freke Freke Freke Freke
3/4 Hanna Hanna Hanna Hanna Hanna
5/6 Mira Mira Deborah Deborah Deborah
7/8 Ellen/

Rubyna

Ellen/ Rubyna Ellen Ellen Ellen

 

Onderzoek van Jump in:

 

Vanaf september 2017: Cursus Taal en Ouderbetrokkenheid

Wilt u graag beter Nederlands leren?
Wilt u graag meer weten over de basisschool van uw kind?
Wilt u graag uw kind beter helpen met school?

Geef u dan nu op voor de gratis cursus Taal en Ouderbetrokkenheid bij ons op school! De cursus start in september en duurt 11 weken. Twee keer per week heeft u een bijeenkomst tijdens schooltijd. Elke bijeenkomst duurt 2,5 uur.

De cursus wordt verzorgd door TopTaal, onze school en de Gemeente Amsterdam. De cursus is gratis, maar de Gemeente Amsterdam beslist uiteindelijk of u kan deelnemen aan de cursus.

Wilt u graag meedoen? Geef u dan op bij Femke Somers (ouderconsultent) of Rita Boekenoogen (adjunct-directeur)

 Medezeggenschapsraad (MR) Wereldwijs

Mr wereldwijs komt een aantal keren per jaar samen en hier bespreken we verschillende zaken die met name ook ouders aangaan. Onderwijsplan. Eventuele koerswijzigingen zoals 5 gelijke dagen model, alleen water op school, vakantieplanning etc. Teveel om op te noemen. We hebben daar verschillende rechten op. Bv adviesrecht maar ook instemmingsrecht.

Een recht die weinig gebruikt wordt maar toch een belangrijk recht is Initiatiefrecht. En dat houdt het volgende in:

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR is bevoegd om over alle aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de MR altijd in de gelegenheid om het voorstel of standpunt te bespreken. Het bevoegd gezag is verplicht om binnen 3 maanden een schriftelijke met redenen omklede reactie te geven op het voorstel van de MR.

Samengevat: De MR mag zaken inbrengen mbt schoolaangelegenheden en deze voorleggen aan de directie.

Hier willen wij komende schooljaar aan gaan werken. Dat we ook echt een MEDEzeggenschapsraad vormen die de leerlingen/ouders en school ondersteunen in het gezamenlijke doel. Beste onderwijs voor uw kind.  Mochten er punten zijn waarvan een groep ouders of bv klassenouders zeggen dat is misschien iets voor de MR, meldt het ons dan! Schrijf ons een mailtje (zie hieronder het mailadres) . En dan nemen we dat mee in ons overleg.

Volgend jaar willen we meer het gesprek aangaan met de klassenouders. De invulling daarvan wordt de eerst periode van het schooljaar bekend gemaakt als elke klas volgend jaar weer een klassenouder heeft.

Individuele zaken kunnen we helaas niet meenemen. Daarvoor verwijzen we naar de directie/leerkracht. Daar gaan we kortweg niet over. We kunnen daar conform de WMS (Wet medezeggenschap) formeel gewoon niets mee.

Momenteel is er een zeer open en professionele houding van onze gesprekspartners en dat willen we graag continueren en verdiepen. Initiatiefrecht is één van deze mogelijkheden.

We zijn nog steeds zoek naar ouders.

Allemaal alvast een fijne vakantie toegewenst.

Voor vragen/ initiatieven aanmeldingen ouders voor MR etc.

mr@obs-wereldwijs.nl

Van groep 7/8 Keti Koti

‘Meester mogen we een spreekbeurt houden over Keti Koti?’ vroegen Tanisha en Ay-Apra mij.

Tuurlijk, leuk initiatief!

Gezien we in een drukke periode zaten met CITO dacht ik dat ze deze ergens in de laatste twee schoolweken konden houden.

Ze gingen een paar dagen voorbereiden en vertelden mij op donderdag 30 juni opeens dat ze de dag erna verkleed zouden komen vanwege hun spreekbeurt.

‘Maar wie zegt dat jullie de spreekbeurt morgen kunnen houden, we hadden toch nog helemaal geen datum afgesproken? Bovendien heb ik morgen al andere dingen op de planning staan’  zei ik.

Waarop hun praktisch in koor antwoordden: ‘Maar zaterdag is Keti Koti en we MOETEN het dus vrijdag doen!’

Tja, als het al zaterdag is dan gooi ik graag het programma om zodat jullie de klas hierover kunnen vertellen voordat het feest is.

Op de vrijdag hebben ze de klas verteld over het feest, de achtergrond en hoe het gevierd wordt. Om te kijken of iedereen goed geluisterd had, hielden ze ook nog een quiz ter afsluiting. Erg interessant en een leuk initiatief van deze dames!

 

Even terugkijken

Voor wie de prachtige documentaire “sporen van Suiker” nog niet heeft gezien….. een echte aanrader om terug te kijken (uitgezonden door NPO 1 juli ). In deze documentaire zijn oud-leerlingen van Wereldwijs te zien. Een aantal leerlingen (Pippa, Levi, Laura, Imani, Tabella, Prince, Youssef enz) heeft meegedaan tijdens de opnames.

Een reis door de grachten

Alle leerlingen van groep 5-8 zijn op reis door de grachten gegaan in het kader van ons thema Amsterdam. We hebben voor deze excursie , de gemeentelijk subsidie (aangevraagd door school) voor diversiteit en burgerschap  kunnen  gebruiken.

2017-2018 Van t/m
Studie tweedaagse 28-09-17 29-09-17
Herfstvakantie 21-10-17 29-10-17
6 december vrij/studiedag 06-12-17
22 december vrije middag 22-12-17 vanaf 12.00
Kerstvakantie 23-12-17 07-01-18
Voorjaarsvakantie en studieweek 24-02-18 11-03-18
Tweede Paasdag 02-04-18
Meivakantie/Hemelvaart en studieweek 27-04-18 13-05-18
Pinksterdag 21-05-18
20 juni Studiedag 20-06-18
6 juli Studiedag (calamiteiten dag) 06-07-18 (onder voorbehoud)
20 juli vrije middag 20-07-18 vanaf 12.00
Zomervakantie 21-07-18 02-09-18

Dit was de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

We wensen iedereen een fijne vakantie !

Team Wereldwijs

Vakantie en studiedagen 2017-2018

 Goede vrijdag is er dus school. En de dag na Pinksteren (dinsdag 22 mei) is er ook school. Dit in tegenstelling tot voorafgaande jaren.