Kunst en cultuur

Schoolvisie en cultuureducatie

Sinds april 2016 mag Wereldwijs zich een cultuurprofielschool noemen!

Lees het interview  op de website van het LKCA.

We gaan ervan uit dat een kind zich harmonisch moet kunnen ontwikkelen. Dat een kind tot volle ontplooiing moet kunnen komen in een veilige omgeving. De veilige omgeving op onze school biedt de mogelijkheid om emotioneel vrij te zijn, om nieuwsgierig te zijn en zelfvertrouwen te hebben. Dit zijn de voorwaarden om actief te zijn en initiatieven te nemen, om te communiceren en de taal te ontwikkelen en tenslotte om samen te werken en samen te spelen. Van daaruit werken wij aan sociaal-emotionele, cognitieve, en motorische vaardigheden.  Ook de creatieve en artistieke ontwikkeling  plaatsen we in dit rijtje. Leren is onder de knie krijgen wat eerst niet kon, maar ook verbeteren wat je al wel kon. Wij willen bereiken dat in onze school iedereen, leerlingen en leerkrachten, met plezier werkt. Ouders worden regelmatig uitgenodigd om naar kinderen te komen kijken.

Creativiteit is een kenmerk van het vrij zijn in denken en doen. Het meest duidelijk komt dat tot uiting in de kunstzinnige vakken. We besteden aan deze vakken, kunstbeschouwing en culturele vorming (educatie) veel aandacht. Culturele educatie betekent voor ons ook dat kinderen afkomstig uit een veelheid van culturen en etnische groepen zich erkend en herkend moeten voelen in de keuze voor de thema’s en de inhoud.

Gezien de beschikbaarheid van lestijd, energie en middelen en rekening houdend met het plaatselijke aanbod stellen we prioriteiten. Dat betekent dat wij ervoor kozen de nadruk te leggen op de Muzikale Vorming, waaronder de deelname aan het leerorkest voortraject in de groepen   1-4 en het Leerorkest  in de groepen 5-8. Sinds 2014-15 is er ook een vakdocent Beeldende Vorming op school en zijn we bezig deze leerlijn op te zetten.

Culturele educatie (CE)wordt gefinancierd uit extra subsidies, schoolmiddelen, de “prestatiebox” Cultuur van de Rijksoverheid, de CE middelen van de gemeente Amsterdam en een jaarlijkse bijdrage van de Ouderraad. Wereldwijs  heeft een activiteiten en beleidscoördinator voor de Culturele Educatie.

Daar waar mogelijk werken we samen met externe culturele organisaties en deskundigen (kunstenaars, musici, dansers)  voor de lessen in school.  De culturele educatie in naschoolse activiteiten laten we zoveel mogelijk aansluiten op de onderschoolse CE.  Vanaf het schooljaar ‘12-’13 zijn binnen de schooltijden 10 uur per klas gereserveerd voor culturele educatie die voortkomt uit het aanbod van de Brede School via het topmodel: het TOPuur.

Elke discipline(vak) binnen de culturele educatie  kent voorstellingen, concerten, of museumbezoeken voor de kinderen buiten de schoolmuren. Ze worden vermeld onder het betreffende kopje.

Het programma wordt samengesteld door onze kunst en cultuurcoördinator in overleg met externe instanties en musea, leerkrachten, ouders en directie. Wij streven naar een evenwichtig aanbod door de jaren heen en proberen de kinderen met een aantal disciplines in contact te brengen: literatuur, beeldende vorming, toneel en muziek.

De kinderen krijgen niet alleen les van onze eigen leerkrachten, maar wij huren ook vakdocenten in.